Bochenia Forum

Bochenia => W kierunku mądrości => : Nikodem January 22, 2016, 19:38:45: Matematyczny Podpis Boga - Niszczenie Kodu
: Nikodem January 22, 2016, 19:38:45
Ciekawa sprawa. Jak widać wszystko ma swoje Matryce wg których powstają wciąż nowe zjawiska, świat roślin, zwierząt i w końcu sam człowiek.Wszelkie odstępstwa od tej Matrycy to destrukcja, brzydota czy choroba. Faktycznie prosta sprawa, doskonała sylwetka ludzka, czyli prawdziwe piękno człowieka objawia się wówczas, gdy w proporcjach jego części ciała będzie liczba FI. Im większe odstępstwa od tej liczby tym bardziej człowiek jest niezgrabny, brzydki. Podobnie w architekturze zachowanie proporcji z ciągu liczb Fibonacciego daje piękne konstrukcje. W przypadku ingerencji człowieka poprzez chemizacje, GMO, burząc Pierwotny Wzór Kreacji następuje zwyrodnienie w świecie roślin, zwierząt czy człowieka.


: maksymy greckie /3/
: gall January 30, 2016, 20:36:59


 
Maksymy greckie.

„Wszystko jest piękne dzięki liczbie”

„Wszystko jest liczbą”

„Liczba jest istotą wszystkich rzeczy (wersja stwierdzenia „wszystko jest liczbą”),
----------------------------------------------------
 Przy założeniu iż cyfra 3 jest liczbą świętą - wtedy cyfry 1 i 2 będą także takimi z tym ,że jako 1 i 3 będą niewidzialnymi a cyfra 2 widzialną.Inaczej nie można byłoby udowodnić świętości liczby 3 ponieważ matematycznie liczby są abstrakcjami a świętość wyróżnienie jest fenomenem realnym.Dlatego w przedziale od 1 do 30 nie ma liczb świętych - w tedy cała matematyka jako wiedza kończy się na liczbie 30 będącej powtórzeniem n-krotnym arytmetycznym liczby 3 a nie na liczbie 3 mogącą być liczbą wyróżnioną  /świętą /tylko jako liczba samodzielna jednostkowa.Dlatego matematyka /wartość zmienna)a arytmetyka /wartość stała / to są 2 różne pojęcia.1,618 należy do arytmetyki a nie do matematyki (zaczynającej się dopiero od liczby 31).  
--------------------------------------------------.


: c.d. maksymy greckie
: gall January 31, 2016, 20:33:39
... z wyżej określonych 3 maksym greckich wynika logicznie ,iż każdą dowolnie wziętą nieprawidłowość - czyli patalogię - można doprowadzić do nieobowiązywania -przywrócić do stanu 100% zdrowia - punktu pierwotnego - przez poddanie cyfryzacji w przedziale od 1 do 30.Tzn. przez poddanie jednostki takiej metodzie leczniczej za pomocą właściwych cyfr liczb. A ściśle za pomocą fenomenu piękna powodowanego przez cyfry zawarte w tak określonym przedziale liczbowym.Zostało bowiem powiedziane cyt:"Wszystko jest piękne dzięki liczbie " czyli w 100% uzdrawiające uszlachetniające oraz dlatego iż cyt:" Wszystko jest liczbą" i że cyt:"liczba jest istotą wszystkich rzeczy"kon.cyt.Lecz realizacja takiego wyzdrowienia uzyskania 100% wolności ,wydostania się z niewoli(matriksu)- nie jest związana z żadnym przymusem
/administracyjnym/. Jako iż inaczej byłaby związana z bogatą WIEDZĄ /akademicką/ a nie z  m ą d r o s c i ą .Dlatego nie wszystkie liczby posiadają właściwości uzdrawiające terapeutyczne lecz pozostające w owym przedziale od 1 do 30.A co inaczej oznacza,iż każda dowolnie wzięta jednostka wyrażająca życzenie uzyskania wolności czyli szlachectwa /wyzdrowienia/ musi tym samym ujawnić liczbę zawartą w przedziale od 1 do 30 z którą pragnie siebie samą utożsamić ,jako iż nie może tego nikt inny za nią uczynić nie wiedząc co to za liczba? A co wynika przyczynowo z liczby 1.613 ,jeżeli jest to wartość stała wywodząca się od 1 do 3 i od 3 do 30.Tzn.jako warunek włączenia siebie do gry o realne wyzwolenie tutaj:w świetle sentencji:"liczba jest istotą wszystkich rzeczy" - w tym fenomenu pustki /0/i pełni/1/.


: \
: gall February 04, 2016, 13:32:33
Jaka jest różnica pomiędzy wiedzą a mądrością ?

Tam gdzie jest bogata WIEDZA,tam jest przymus /administracyjny / - nie występujący gdzie jest m ą d r o ś ć .Jest to podstawowe kryterium pozwalające na odróżnienie WIEDZY akademickiej naukowej od mądrości.Dlatego mądrość jest  
f e n o m e n e m niepisanym a WIEDZA jest pisana.Stąd też liczba posiadających mądrość nie jest porównywalną statystycznie z liczbą posiadających bogatą WIEDZĘ encyklopedyczną akademicką naukową ...prof.dr.hab.A co oznacza ,iż wejście w posiadanie m ą d r o s c i nie jest uwarunkowane legitymowanie się dyplomem ,posiadaniem wykształcenia uniwersyteckiego i także od ...posiadania sztuki pisania i czytania.A co wyjaśnia samo dlaczego jedno z drzew rosnących w Sadzie /położonym na wschód od Edenu/ musiało logicznie nosić nazwę  wiadomości dobrego i złego.A co oznacza ,iż musiało wydarzać się z przyczyny logicznej także drzewo życia będące drugą stroną tego samego drzewa :wiadomości dobrego i złego.Wtedy drzewo wiadomości dobrego i złego musiało być także drzewem życia.W jaki zatem sposób mógł zostać zerwany owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego,jeżeli drzewo to było także drzewem życia?W Raju bowiem wszystkie miejsca są równorzędne a co wyklucza położenie geometryczne zwane środkiem dla danej dowolnie wziętej powierzchni terytorialnej?A zatem owoce drzewa wiadomości dobrego i złego zdecydowanie wyróżniały się piękniejszym wyglądem od rosnących na gałęziach drzewa życia ?Dlatego istnieje powszechny pogląd w skali globalnej ,iż lepiej jest posiadać wykształcenie szkolne i im wyższe tym lepiej od nieposiadających żadnej ...umiejętności sztuki pisania i czytania ale mających prawo do posiadania umiejętności zliczenia do 3 a nie tylko do 30.Także jako warunku ubiegania się o Prawo Jazdy.I to pomimo ,iż w Sadzie Eden nie było znaków drogowych? Według zatem mądrości greckiej wszystko co było w Raju Sadzie Eden było piękne dzięki liczbie cyt:"wszystko jest piękne dzięki liczbie" oraz dlatego ,iż cyt:"Liczba jest istotą wszystkich rzeczy" jak i dlatego ,iż według mądrości greckiej cyt.:"Wszystko jest liczbą".Natomiast według mądrości rzymskiej liczba nie jest istotą wszystkich rzeczy ,jeżeli należy do WIEDZY a nie do m ą d r o s c i tzn.nie każda liczba lecz tylko liczby wydarzające się w przedziale 1 do 30.Jeżeli liczba 30 jest n-krotnym powtórzeniem liczby 3 a 1
i 2 nie wydarzają się jako liczby bez liczby 3 i tym samym bez liczby 30?W przypadku zatem Rzymian w grę wchodzi raczej bogata WIEDZA ...w kolejności hierarchicznej przed grecką mądrością?


: Greckie piękno liczby 3 na tle indyjskiej mądrości kryjącej się w liczbie 5
: gall February 07, 2016, 16:25:59
 Greckie piękno liczby 3 na tle indyjskiej mądrości kryjącej się w liczbie 5

Jak powszechnie wiadomo w/g "mądrości greckiej ", l i c z b a - jest istotą wszystkich rzeczy (wszystko jest liczbą ) - wszystko jest piękne dzięki liczbie".Jeżeli stworzenie świata było procesem linearnym - biorącym swój początek od liczby 1  ( do 3 /jako liczby świętej w znaczeniu filozoficznie wyróżnionej /- to przy założeniu procesu ewolucyjnego cyklicznego (wiosna ,lato ,jesień ,zima) stworzenia świata mogło brać swój początek od liczby 2 (do 5) tzw.wtórne stworzenie.W tym drugim przypadku w grę mogła wchodzić liczba Fi = 2,618  zamiast Fi =1,618.Dlatego liczba Fi 1,618 wywodzi się logicznie od 1 a nie od 2 i pomimo ,iż zbliża się do liczby 2.Jednakże w przypadku Fi =2.618 liczba 2 nie musi zbliżać  się do 3 lecz wywodzić się najpierw od liczby 5 i dopiero następnie od 1(od 5 do 1 a nie od 1 do 5).A to oznacza ,iż można wtedy łatwo pomylić owe 2 różne pojęcia :stworzenie świata linearne od kołowego(bez początku).Ale wtedy teza ,iż "wszystko jest liczbą" wymaga dodatkowego określenia pomocniczego wyjaśniającego który z dwóch rodzaji Stworzenia świata wchodzi w grę ...określony przez  liczbę 1 czy przez  2 = 5 =...1? Przy założeniu zatem greckim ,iż "wszystko jest liczbą " i dzięki temu jest piękne (bezbłędne) - musi wydarzać się dodatkowe wyjaśnienie czy rzecz dzieje się w przedziale 1 do 30 (300,3000) linearnym czy cyklicznym 2 do 50 itp.Jako iż wszystkie liczby filozoficznie biorą swój początek od fenomenu pustki czyli od cyfry 0? od "liczby mądrościowej" a nie od ...naukowej matematycznej ? Jako iż każda dowolnie wzięta jednostka na PLANECIE jeżeli wszystko jest liczbą ("mądrość" grecka), musi w tej sytuacji będąc "kserem" wszystkich liczb -CAŁOŚCI - określić ujawnić z którą liczbą w przedziale 1 do 30 siebie identyfikuje utożsamia ponieważ nikt inny nie może  wiedzieć która  to jest liczba?? uwzględniając jako obowiązującą tezę linearną albo nie ? A tedy przy linearnej ,jeżeli cyfra liczba 2 jest widzialna to 1 i 3 są niewidzialne ale  w przedziale większym od 30 wszystkie są widzialne jako 123 - natomiast przy nielinearnej wszystkie 5 mogą być widzialne jako wywodzące się od liczby widzialnej 2 (=5=4=3=1)a nie najpierw od 1 ? Tutaj w świetle w/określonych  sentencji greckich traktujących o fenomenie piękna jakoby zawartym  ... w liczbie ... pojęciu ... abstrakcyjnym ?
 


: Świat liczb jako pojęć abstrakcyjnych jest sferą zakodowaną
: gall February 08, 2016, 11:35:44
motto :sentencje  greckie  „Wszystko jest piękne dzięki liczbie” „Wszystko jest liczbą” „Liczba jest istotą wszystkich rzeczy" (wersja stwierdzenia „wszystko jest liczbą”),

Istnieje wiele teorii na temat Stworzenia świata z których   trzy mogą zasługiwać na uwagę.
A manowicie ,iż  świat powstał na mocy 1 słowa  "Na początku (z początku" było słowo  i 2/teoria ,iż  powstał z fenomenu dźwięku oraz 3/,iż powstał z fenomenu liczby ("wszystko jest liczbą -istotą wszystkich rzeczy jest liczba" - mądrość grecka).
Wszystkie z nich udaje się sprowadzić jakby do jednej ,iż powstał ... z dźwięku.
Jako iż słowo było dźwiękiem ,jeżeli było słowem mówionym a nie pisanym ( dźwięk zaliczany jest  do przedmiotu dziedziny fizyki  i może być opisany za pomocą fenomenu :liczby cyt:"wszystko w świecie  jest liczbą"kon.cyt.).
W ten sposób może nie występować tutaj żadna sprzeczność ,jeżeli przy linearnym Stworzeniu świata w grę wchodzi liczba 1 =słowo =1 sylaba .

A przy wersji cyklicznej wtórnego Stworzenia (wiosna lato jesień zima) liczba 2 = ta pa= w znaczeniu fizycznego  wyrzeczenia ascezy itp. czyli realizacja l i c z b o w a  2 - sylabowa .

W tej sytuacji powszechnie obserwowane zjawisko określone przez maksymę :"Świat jest  naukowo skonstruwany   wyrażone pozostaje szczegółowo  :"Wszystko w świecie jest piękne czyli bezbłędne nieomylne także w znaczeniu kosmicznym dzięki liczbie" ("mądrość grecka").

Ale kiedy uwzględnimy dotychczasowe osiągnięcia współczesnej nauki pozwalające na realizację uzdrowienia za pomocą tzw. muzyki relaksyjnej psychoterapeutycznej itp. - to tym samym na zasadzie analogii otrzymamy ,iż ta sama możliwość pozwalająca na wydostanie się ludzkości - z matriksu - dotyczy także uzdrawiającej mocy ze strony fenomenu :liczby ... w świetle wyżej określonych 3 greckich sentencji sprowadzających  się do jednej sentencji:"Wszystko jest liczbą ".

Jeżeli zatem wiemy ,iż matematyka rozpoczyna się od liczby 31 , do tego przedziału  będąc arytmetyką (cyfryzacją) ,o tym samym możemy wiedzieć,iż właściwości terapeutyczne zdrowotne zawarte pozostają w przedziale od 1 do 30 ?

Aby zatem dana dowolnie wzięta jednostka (bez względu na poziom intelektualny) mogła wydostać się na PLANECIE z matriksa (patalogii) = 31 plus (z Oceanu Przyczyn) uzyskać szlachectwo - musiałaby wejść do gry przez ujawnienie liczby z którą pragnęłaby się utożsamić ,jeżeli nikt inny nie może za nią tego w żaden sposób uczynić nie wiedząc co to za  l i c z b a ?

 A co może dowodzić ,iż każda jednostka na PLANECIE jest z założenia w 100% najpierw wolna i jako konstytucja psychosomatyczna  najpierw konstytucją :
d u c h o w ą (Jaźn) .

A dopiero następnie  cielesną materialną fizyczną somatyczną =Ja(Ego) i tym samym podatną ... na stres ?

Tzn.jako dowód  zachodzenia naruszenia pierwotnej  równowagi harmonii pomiędzy Somą a Psyche - wydarzania się ... w matriksie także politycznym ?(= każdej jednostce na GLOBIE  prędzej czy później zabraknie pieniędzy z wyjątkiem yoginów (realizujących yogę przez y a nie przez j)).

Dlatego wszystkie w/określone sentencje greckie mądrościowe  mogły sprowadzić się jakby do jednej filozoficznej maksymy :"Wszystko jest liczbą" czyli:ogólnej  / zakodowanej / ... a nie szczegółowej


: Co to jest cyfroterapia ?
: gall February 08, 2016, 19:52:15
/Vikipedia /Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie
rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę
z zakresu wielu dyscyplin naukowych (m.in. psychologii, medycyny, pedagogiki, psychoterapii etc./.
 
 
Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk - leczenie dźwiękiem.

Natomiast podstawowym środkiem w cyfryzacji - w cyfroterapii = jest liczba - leczenie liczbą.

O ile zatem leczenie dźwiękiem :stresu lęku traumy w czasach prehistorycznych było znane już szamanom - to metoda leczenia stresu  l i c z b ą  - należy jako Nowa do XXI w.

Lecz w odniesieniu do stresu lęku traumy w rozumieniu współczesnym .

Tj.w ich hierarchicznie najwyższym możliwym przejawie odnoszącym  się do skażenia  pyłem radioaktywnym promieniotwóczym w wyniku wybuchu pocisków  termonuklearnych - atomowych itp.np.wystrzelonych z kierunku Korei Północnej?

Cyfroterapia - leczenie  l i c z b ą - wynika logicznie z 3-greckich maksym mądrościowych  „Wszystko jest liczbą " „Wszystko jest piękne dzięki liczbie" „Liczba jest istotą wszystkich rzeczy".

Ten aspekt fenomenu piękna  zawarty w fenomenie l i c z b y - tożsamy z oddziałaniem leczniczym - terapeutycznym jest konsekwencją obowiązywania maksymy :" Liczba jest istotą wszystkich rzeczy" (np."spirala  fibonacciego").

A co oznacza ,iż tym co oddziaływuje tutaj leczniczo jest nie fenomen piękna kryjący się  w liczbie (liczba jest pojęciem abstrakcyjnym)lecz  k o d  zawarty w  l i c z b i e /wymagający jako taki realnego rozszyfrowania odczytania zastosowania / odpowiadający danej liczbie - jej mistycyzmowi/.

Inaczej nie wydarzałby się żaden efekt z  zastosowania l i c z b y jako fenomenu abstrakcyjnego filozoficznego.

Stąd też leczenie stresu l i c z b ą  było dotąd nieznane ale znane szamanom pozostawało leczenie wyłącznie d ź w i ę k i e m lecz jako tylko jednego z elementów związanych przyczynowo z fenomenem liczby ("stroje muzyczne").

Poddana tedy oddziałaniu dźwiękiem dana jednostka dowolnie wzięta ,nie musiała utożsamiać się z żadną z liczb /w przedziale od 1 d0 30 / ponieważ była tylko biernym odbiorcą procesu uzdrawiania dźwiękiem /muzykoterapią/.

Jeżeli leczenie l i c z b ą (cyfryzacja cyfroterapia )wymaga czynnego udziału w procesie zdrowienia jednostki lecz pozbawionego  ... przymusu /administracyjnego / w tej realizacji - podania :l i c z b y z którą jednostka  się utożsamia a której nie może znać nikt poza nią
samą ?

Jeżeli w przypadku leczenia  d ź w i ę k i e m ,jako procesu naukowego wchodzącego w zakres przedmiotu fizyki ,możliwe jest poddanie leczącego także i przymusowi leczenia ponieważ jest tylko  odbiorcą biernym :słuchaczem dźwięku leczniczego - tzw.zwyczajnym słuchaczem muzyki .

Jeżeli bez udziału czynnego w leczeniu  l i c z b ą - bez warunku ujawnienia co to jest za liczba ? nie jest możliwe w ogóle rozpoczęcie procesu leczenia.
-------
A tedy ani odbiór bierny  z zastosowaniem przymusu ani czynny bez przymusu ...wobec nie wydarzania się ...bez tego warunku ... w ogóle żadnego udziału jednostki w grze tj.w walce ze stresem (matriksem).

A co by oznaczało ,iż w oparciu o w/określone 3 - maksymy greckie ,winna wydarzać się logicznie  n a u k a  dotąd nieudowodniona o nazwie : cyfroterapia ? terapia liczbowa?czy cyfryzacyjna ??


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.